algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

4Leafs4Joy Inhoudsopgave van de algemene voorwaarden.

Herzien op 27-01-2019

1 Definities
2 Identiteit van de ondernemer
3 Toepasselijkheid
4 Het aanbod
5 De overeenkomst
6 Herroepingsrecht
7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
10 De prijs
11 Nakoming overeenkomst
12 Levering en uitvoering
13 Betaling
14 Klachtenregeling
15 Geschillen
16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijlage 1: modelformulier voor herroeping

Artikel 1  Definities

Aanvullende overeenkomst

Een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft.
Digitale inhoud en/of diensten.
In verband met een overeenkomst op afstand.
En deze zaken door de ondernemer worden geleverd.
Of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

Bedenktijd

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handelsactiviteit.
Bedrijfsactiviteit, ambachtsactiviteit  of beroepsactiviteit.

Dag

Kalenderdag.

Digitale inhoud

Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurovereenkomst

Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken.
Diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

Duurzame gegevensdrager

Elk hulpmiddel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan.
Op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode mogelijk maakt.
En die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht

De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Ondernemer

De natuurlijke of rechtspersoon die productenop afstand aan de consument aanbiedt.
Digitale inhoud en /of diensten.

Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand.
Van producten, digitale inhoud en/of diensten.
Waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand.

Modelformulier voor herroeping

Het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Techniek voor communicatie op afstand

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst.
Zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Artikel 2  Indentiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Trudy
Berichten via Whatsapp, Mail en Messenger  worden dagelijks zo snel mogelijk beantwoord.
E-mailadres: info@4leafs4joy.nl
Telefonische bereikbaar van 19.00 tot 22.00 uur
Telefoon: +31 6 52346774
KvK nummer: 64834565

Artikel 3  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer.
En op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
De tekst van de algemene voorwaarden wordt online beschikbaar gesteld.
Zo kan de consument deze lezen voordat zij/hij beslist een accessoire te bestellen.

Artikel 4  Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Kennelijke vergissingen of  fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn bij aankoop van de accessoire.

 

Artikel 5  De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod.
En het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
En zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
Alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk of digitaal meesturen:

Het vestigingsadres van de ondernemer.

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.

Dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product.

Voor zover van toepassing de kosten van aflevering.

De wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst op afstand.

Het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6  Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping.
Maar deze niet tot opgave van zijn reden verplichten.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Of als de consument in een zelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Indien de ondernemer de bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meld hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan de ondernemer.

Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.

De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast door de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 11  Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Artikel 12  Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren.
Tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Indien de bezorging vertraging ondervindt , of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer.
Tot het moment van bezorging aan de consument, of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13  Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer melden.

Artikel 14 Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt , wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende en afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele zijn van de consument.
Ze dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De algemene voorwaarden worden regelmatig herzien.

Bijlage 1

modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.
Je kunt deze uitprinten onder het tabje contact.

Aan 4Leafs4joy
Griegstraat 401
5011 HK Tilburg

of via
info@4leafs4joy

Ik deel je hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep.

Accessoires:

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam consument:

Adres consument:

Handtekening consument
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *